หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
 
 


 
 
 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
 
ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรแบบทฤษฏีใหม่และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
 
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีครบทุกด้าน
 
ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
ส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น
 
 
 

เกาะเมืองท้าวอู่ทอง  

วัดราษฎร์บำรุง