หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล หันคา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
 
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่า พืชผลทางการเกษตร
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
 
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภค
 
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
 
 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาด
 
การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
 
การรณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติดโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบำบัดผู้ติดยาเสพติด
 
การส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
ส่งเสริม และสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
 
การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
 
การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
 
การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 
 
 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ การท่องเที่ยว
 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน
 
การส่งเสริม การวาง และจัดทำผังเมืองรวม
 
การบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ
 

 
 
การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 

เกาะเมืองท้าวอู่ทอง  

วัดราษฎร์บำรุง  
 
 
 

ผ้าบาติก จากกลุ่มกิจการสตรี