หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล หันคา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
สถานที่สำคัญในตำบล
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
3
 
 
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่า พืชผลทางการเกษตร
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
 
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภค
 
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
 
 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาด
 
การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
 
การรณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติดโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบำบัดผู้ติดยาเสพติด
 
การส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
ส่งเสริม และสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
 
การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
 
การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
 
การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 
 
 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ การท่องเที่ยว
 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน
 
การส่งเสริม การวาง และจัดทำผังเมืองรวม
 
การบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ
 

 
 
การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล