หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3  กว้าง 3 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 3,150 เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน   ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน  428,000.00  บาท  (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ (ปร.4,ปร.5) ลงวันที่  11  มีนาคม  2564  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา   ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  เมื่อวันที่  11 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จะใช้ราคากลางนี้ดำเนินการจ้างตามโครงการดังกล่าวต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2564 เวลา 18.46 น. โดย คุณ สุภาวดี เปี่ยมน้อย

ผู้เข้าชม 240 ท่าน