หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลางโครงการปรบปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 9  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง  หมู่ที่  9  ปรับปรุงผิวจราจร  เส้นที่  1  กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,070 เมตร  เส้นที่ 2  ช่วงที่  1  กว้าง 4 เมตร หนาว 0.15 เมตร ยาว 435 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 420 เมตร  เส้นที่ 3 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 640 เมตร  เส้นที่  4  ช่วงที่ 1  กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร ช่วงที่ 2  กว้าง  3  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  975  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน  446,000.00  บาท  (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ (ปร.4 , ปร.5 ,หรือ ปร.5ก.หรือ ปร.5ข) ลงวันที่  8  มกราคม  2564  และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. 6  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่  8  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จะใช้ราคากลางนี้ดำเนินการจ้างตามโครงการดังกล่าวต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 15.29 น. โดย คุณ สุภาวดี เปี่ยมน้อย

ผู้เข้าชม 178 ท่าน