หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากร้านค้านางสนอง บุญจันทร์ ถึงหน้าวัดหนองต่อ  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  6  จากร้านค้านางสนอง  บุญจันทร์  ถึงหน้าวัดหนองต่อ  ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 &ndash; 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 120.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน  ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน  492,000.00  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ (ปร.4 , ปร.5 ,หรือ ปร.5ก.หรือ ปร.5ข) ลงวันที่  24  ธันวาคม  2563  และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. 6  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2563   องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จะใช้ราคากลางนี้ดำเนินการจ้างตามโครงการดังกล่าวต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 17.16 น. โดย คุณ สุภาวดี เปี่ยมน้อย

ผู้เข้าชม 195 ท่าน