หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 5  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคุส่งน้ำ หมู่ที่ 5  สายบ้านนางแกะ ศรีโมรา ถึง สะพานลาดบัวขาว ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 1,690 เมตร  ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน 70,000.00 บาท(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ (ปร.4 , ปร.5  ) ลงวันที่  4 มิถุนายน  2562 และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.6 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 19.56 น. โดย คุณ ชนัดดา ชัยพิภพ

ผู้เข้าชม 13 ท่าน